KPPSP Radziejów

Obowiązki inwestora

Obowiązki inwestora w zakresie przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego

 

            Inwestor, na którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca1994 r - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), jest zobowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy:

 

Inspekcji Ochrony Środowiska

Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Państwowej Inspekcji Pracy

Państwowej Straży Pożarnej


        O zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy wymienione powyżej zajmują stanowisko w sprawie zgodnoŚci wykonania obiektu z projektem budowlanym. Odnośnie PSP organem jest właściwa terenowo Komenda Powiatowa PSP, która w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, po przeprowadzeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zajmuje stanowisko w formie pisma, stwierdzając zgodnoŚć lub nie, wykonania obiektu z dokumentacją techniczno-budowlaną.

 

Nie zajęcie stanowiska w ww. terminie traktowane jest jako nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag.     

Ocena poprawności projektu i jego uzgodnienia jest dokonywana w oparciu o ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.) i akty wykonawcze do niej.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadza się na wniosek (przykładowy wzór zamieszczono poniżej) użytkownika lub inwestora obiektu w związku z zamiarem rozpoczęcia użytkowania obiektu  budowlanego.
 

Zakres czynności kontrolno - rozpoznawczych związanych z odbiorem obejmuje:

a)  sprawdzenie zgodności wykonania obiektu z wymaganiami ochrony  

     przeciwpożarowej;

b) sprawdzenie uzyskanych odstępstw od wymagań warunków techniczno-budowlanych i norm;

c) sprawdzenie, czy wyroby zabudowane w ramach inwestycji, mające istotny wpływ

    na bezpieczeństwo pożarowe, posiadają wymagane prawem świadectwa dopuszczenia,

    certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne;

d) obowiązkiem inwestora jest okazanie wszystkich wymaganych prawem dokumentów, potwierdzających zakładane własności użytkowe oraz wykazać, że wyroby służące ochronie przeciwpożarowej posiadają wymagane certyfikaty zgodności;

e) sprawdzenie w dzienniku budowy, czy został dokonany wpis kierownika budowy o zakończeniu budowy;

f) sprawdzenie oŚwiadczenia kierownika budowy o zgodnoŚci wykonania obiektu

    budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz

    przepisami i normami;

h) sprawdzenie, czy zastosowane systemy zabezpieczające zapewniają skuteczną ochronę

    przeciwpożarową;

        Inwestor powinien przedstawić protokoły z wewnętrznych prób sprawności technicznej i skuteczności działania oraz odbiorów technicznych urządzeń (instalacji) mających. wpływ na bezpieczeństwo, w tym m.in.:

instalacji oświetlenia awaryjnego (z pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego),

stałych urządzeń gaśniczych,

sieci hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych,

instalacji sygnalizacji pożarowej,

instalacji monitoringu pożarowego,

instalacji i urządzeń oddymiających,

instalacji odgromowej - z pomiarów oporności uziemienia wraz z metryką urządzenia piorunochronnego,

instalacji elektrycznej (z pomiarów oporności izolacji przewodów),

instalacji gazowej oraz przewodów kominowych.            W czasie sprawdzania tych dokumentów kontrolujący zwraca uwagę, czy zostały w nich zawarte jednoznaczne stwierdzenia informujące, że dany system w sposób właŚciwy spełnia swoje zadanie, a stan urządzenia (instalacji) jest zgodny z obowiązującymi wymogami. Istotne jest także sprawdzenie, czy próby techniczne przeprowadzono
z zachowaniem wymagań zawartych w normach. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 

Czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiekcie przekazywanym do użytku obejmują zarówno sprawdzenie praktycznego wdrożenia zasad ochrony przeciwpożarowej okreŚlonych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej znajomoŚci przez personel zasad ewakuacji ludzi na wypadek zagrożenia, jak też sprawdzenie przygotowania obiektu do działań ratowniczych, w tym:

dróg pożarowych,

zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru,

prawidłowości rozmieszczenia gaśnic, ich dostępności oraz oznakowania miejsc lokalizacji,

kompletności wyposażenia i prawidłowości oznakowania hydrantów wewnętrznych,

oznakowania dróg ewakuacyjnych,

sprawności oświetlenia awaryjnego,

oznakowania miejsc składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.            Po zakończeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP sporządza protokół dokumentujący ustalenia z kontroli. Ustalenia zawarte w protokole stanowią podstawę do zajęcia stanowiska przez Komendanta Powiatowego PSP odnoŚnie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej w kontrolowanym obiekcie.

 

 

 

 

 

 

…………………….,dnia……………

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

(nazwisko, imię, adres zamieszkania nr telefonu)

 

 

 

 

 

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Radziejowie

ul. Szpitalna 17

88-200 Radziejów

 

 

 

 

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

 

Na podstawie art. 56 ustawy „Prawo budowlane” zawiadamiam, że zakończona została budowa…………………………………….................................................... na działkach oznaczonych geodezyjnie numerami :…………………………………….

położonych w miejscowości : ……………............. przy ul. ………..……..………….

Realizowana na podstawie pozwolenia na budowę udzielonego decyzją nr: ....…./….....    z dnia : ………………………………. Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o wydanie stosownej opinii o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym celem przedłożenia w PINB Radziejów przy ubieganiu  się o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….

 

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kampania społeczna "Kręci mnie bezpieczeństwo"

Czad i ogień - obudź czujność

Czad i ogień - obudź czujność

Kampania społeczna "Czad i ogień - obudź czujność"

STOP pożarom traw

STOP pożarom traw

Kampania "STOP pożarom traw"

Enova365

KPPSP Radziejów
88-200 Radziejów, ul. Szpitalna 17
kppsp_radziejow@kujawy.psp.gov.pl
Tel/Fax +48 54 285 45 48

Numer alarmowy
998 lub 112