KPPSP Radziejów

Lasy

PRZEBYWAJ?C W LESIE PAMI?TAJ !!!

W lasach i na terenach ŚródleŚnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległoŚci do 100 m od granicy lasów jest zabronione wykonywanie czynnoŚci mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, a w szczególnoŚci :

·         rozniecenie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właŚciciela lub zarządcę lasu,

·         wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałoŚci roŚlinnych, - palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi,

·         wjazd na teren leŚny pojazdami, poza drogami publicznymi i postoju,

·         wejŚcie na teren objęty całkowitym zakazem wstępu np. szkółki leŚne.

     WłaŚciciele, zarządcy lasów obowiązani są do urządzenia i utrzymania pasów przeciwpożarowych w stanie zapewniającym ich użytecznoŚć przez cały rok. Pozostawienie gałęzi, chrustu, nie okrzesanych Ściętych drzew i odpadów poeksploatacyjnych w odległoŚci mniejszej niż 30 m od skraju drogi publicznej lub toru kolejowego jest zabronione.

 

Płoną trawy, płoną lasy

Strach i trwoga wokół nas

Czarne chmury ponad nami

Zniknął pejzaż, zniknął las

 

Nie ma zwierząt, nie ma ptaków

Popiół, piach przez wiele lat

To zabawa z zapałkami

Zostawiła trwały Ślad

 

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kampania społeczna "Kręci mnie bezpieczeństwo"

Czad i ogień - obudź czujność

Czad i ogień - obudź czujność

Kampania społeczna "Czad i ogień - obudź czujność"

STOP pożarom traw

STOP pożarom traw

Kampania "STOP pożarom traw"

Enova365

KPPSP Radziejów
88-200 Radziejów, ul. Szpitalna 17
kppsp_radziejow@kujawy.psp.gov.pl
Tel/Fax +48 54 285 45 48

Numer alarmowy
998 lub 112