KPPSP Radziejów

Bezpieczne prace polowe

ZBIERAJĄC PŁODY ROLNE, PRZESTRZEGAJ ZASAD BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

     Osoby odpowiedzialne za pracę sprzętu, maszyn i pojazdów są obowiązane zapewnić bezpieczeństwo pożarowe prac polowych poprzez :

·         eksploatację maszyn rolniczych i innych z napędem silnikowym zgodnie z instrukcją i wskazaniami obsługi,

·         stosowanie silników elektrycznych o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony. Minimalna odległoŚć układu napędowego od sterty, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m,

·         ustawianie silników spalinowych na podłożu niepalnym w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej,

·         zabezpieczenie urządzeń wydechowych silników spalinowych przed wylotem iskier,

·         zapewnienie możliwości ewakuacji ludzi i sprzętu w przypadku prowadzenia omłotów w stodole lub na terenie zabudowanym,

·         przechowywanie materiałów pędnych w iloŚci nie przekraczającej dobowego zapotrzebowania w zamkniętych nie tłukących się naczyniach w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego, stert i stogów,

·         używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości nie mniejszej niż 10 m od punktu omłotowego, stertowania itp. w miejscu oczyszczonym z materiałów palnych,

·         wyposażenie miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w sprawny podręczny sprzęt gaśniczy ,

Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

1.      od budynków wykonanych z materiałów ;

a)      palnych – 30 m,

b)      niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m,

2.      od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m,

3.      od dróg wewnętrznych i od granic działki – 10 m,

4.      od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30m,

5.      od lasów i terenów zalesionych – 100m,

6.      między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30m.

Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokoŚci co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.

Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie.

Pamiętaj

Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione!

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kręci mnie bezpieczeństwo

Kampania społeczna "Kręci mnie bezpieczeństwo"

Czad i ogień - obudź czujność

Czad i ogień - obudź czujność

Kampania społeczna "Czad i ogień - obudź czujność"

STOP pożarom traw

STOP pożarom traw

Kampania "STOP pożarom traw"

Enova365

KPPSP Radziejów
88-200 Radziejów, ul. Szpitalna 17
kppsp_radziejow@kujawy.psp.gov.pl
Tel/Fax +48 54 285 45 48

Numer alarmowy
998 lub 112